SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Chceme město SPOLUzodpovědnější. A Vy? (2. část)

02.10.2014 08:08

V této části článku se věnujeme druhému z klíčových nástrojů rozvoje města:

Strategický plán rozvoje města
Úroveň zpracování a zodpovědný přístup vedení města při tvorbě strategického plánu může výrazně ovlivnit kvalitu života ve městě i jeho úspěšný rozvoj. V Červeném Kostelci je aktuálně, kromě nového územního plánu, pořizován poprvé i strategický plán rozvoje města. Rádi bychom Vás stručně seznámili také s tímto důležitým nástrojem a pokusili se Vás přesvědčit, že má smysl, aby se o něj SPOLUobčané zajímali.

V závěru Vám nabízíme opět možnost se k problematice vyjádřit a zveme Vás ke společné diskuzi.

Odpovědně vládnout!

V Zákoně o obcích je jako první pravomoc zastupitelstva obce zmíněna výsada schvalovat program rozvoje obce. Přestože je uvedena na prvním místě, v Červeném Kostelci nebyla doposud využita. Koncepční rozvoj mezi priority našeho města, zdá se, nepatří. 

Doba se mění, a i Červený Kostelec tak prvně přistupuje k pořizování svého programu rozvoje. Oproti zvyklostem a významu dokumentu tak činí zatím velmi tajemně. Poprvé byl záměr ohlášen kusým sdělením v Červenokosteleckém zpravodaji, další zprávy chybí zcela. Načasování je mírně nešikovné, neboť dochází k vytváření poměrně zásadního dokumentu doslova v samotném závěru výkonu mandátu zastupitelstva a navíc až v průběhu projednávání územního plánu.

Jak to funguje?

Oproti územnímu plánu není program rozvoje obce definován zákonem, legislativa ponechává obcím volnou ruku při jeho tvorbě. V praxi se stále více uplatňuje ustálená forma nazývaná

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE (SP).

Pro jeho vznik již existují osvědčené postupy.  Je založen na zhodnocení současného stavu. Následuje vyřknutí vize, kam se má město ubírat, určení prioritních oblastí a definování postupu, jak tuto vizi a jednotlivé priority naplnit. K tomu je třeba určit konkrétní kroky, nástroje a termíny. V průběhu životnosti plánu zastupitelstvo v pravidelných intervalech dohlíží, zda je schválený postup dodržován. Je samozřejmě i možnost aktualizovat plán tak, aby odpovídal případné změně okolních podmínek.
Takto promyšlený rozvoj pomáhá např. zvýšit efektivitu hospodaření města tím, že se nebudou nahodile vymýšlet různé projekty bez určení priorit a vzájemné provázanosti. Pomáhá překračovat cyklus volebních období dlouhodobější vizí. Strategické řízení je běžné v podnikatelském i neziskovém sektoru.

Máme územní plánování, k čemu ještě toto?!

Územní plán je utvářen na základě zadání. Odborné zadání vzejde z podnětu „okresního úřadu“ v Náchodě. Své slovo má ale i město, které k tomu dodá své priority na základě svého politického rozhodnutí. Pokud tyto priority nemá podloženy kvalitní koncepcí rozvoje, tak zadání územního plánu není kvalitní a totéž pak platí i pro územní plán. Územní plán by měl vycházet ze strategického plánu, a být tak jedním z nástrojů k prosazení priorit stanovených ve strategickém plánu.

STRATEGICKÝ PLÁN řekne CO?, ÚZEMNÍ PLÁN určí KDE? a za jakých podmínek.

Přínos strategického plánování se ztratí, když vzniká způsobem jako územní plán = zadání plánu firmě, ta to vymyslí, zastupitelstvo schválí, a je hotovo. Veřejnosti je dovoleno jen závěrečné připomínkování. Výsledkem takovéhoto nezodpovědného postupu u SP je, že město má za velké peníze „papír“ pro papír (SP bývá někdy podmínkou pro zisk vybraných dotací), ale nemá funkční nástroj.

Jak konkrétně získat kvalitní a užitečný dokument?

Kvalitní a užitečný dokument lze získat s trochou píle, úsilí a spolupráce. Pořizování kvalitního strategického plánu musí být prováděno ve spolupráci s jednotlivými skupinami osob (tzv. aktéry), které ovlivňují dění ve městě. Plán je tvořen za SPOLUpráce veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací, církví, spolků i veřejnosti. Ty se scházejí v tematických skupinách podle zvolených priorit. Je nutné, aby tyto skupiny byly zapojeny do příprav, a s plánem se tak mohly snáze přijmout za svůj. Strategický plán je vize.  Aby jakákoli vize byla vyplněna, musí být všeobecně sdílena.

Strategický plán jako dokument je výsledkem strategického plánování. Průběh pořízení i výsledný dokument je jen začátkem cesty, nesmí se stát koncem!

To je třeba mít neustále na paměti, stejně jako důraz na jeho kvalitu. V opačném případě nemá pražádný smysl a je jen památkou na promrhané peníze.

Mohu se zapojit?
Doufejme, že ano. Pokud se k přípravě přistoupí zodpovědně, je nejvíce obohacující fáze samotné příprava vzniku plánu.  Jednotlivé skupiny se vzájemně obohacují o své pohledy na věc a společně hledají řešení.

Přínosné je, když během tvorby SP dochází k zapojení veřejnosti. Pro svou jednoduchost bývají často používány jen jednorázové ankety. Ty však patřičný úspěch nezajistí, poskytnou ale nezbytný podklad pro úvodní analýzu. Při zapojení veřejnosti je třeba být kreativní a nevyužívat jen běžných snadno dostupných prostředků komunikace se svými SPOLUobčany – úřední deska, zpravodaj, web,…

Jaké jsou přínosy?

Podnikatelům dává SP možnost předvídání kroků veřejné správy. Veřejné správě pomůže v přenosu informací od svých uživatelů – občanů. Veřejnosti přináší vědomí, že není přehlížena a nemusí mít dojmem, že „oni si to stejně nějak zařídí“. Všichni získají nástroj k zodpovědnějšímu vedení města.

Výhodou Červeného Kostelce jsou dobré mezilidské vztahy a skutečnost, že politická scéna je tu poměrně stabilní, a tak má dobrý strategický plán velké šance být dodržován zastupitelstvy i v následujících volebních obdobích. Při zapojení veřejnosti bude navíc ukotven všeobecnou podporou SPOLUobčanů.

Pokud je k tomu vůle, vznikne výtečná strategie napomáhající k lepšímu rozvoji města. Vzniklý plán je následně třeba odpovědně dodržovat, ne uložit do šuplíčku!

Kde to již umí?

Učme se např. od Čelákovic, České Skalice, Dobříše, Hradce Králové, Kopřivnice, Semil a mnohých dalších měst různých velikostí. Červený Kostelec je bude snad brzy následovat.

  • Myslíte si, že Červený Kostelec potřebuje dvě průmyslové zóny? Jak mají být připravené?
  • Je v Červeném Kostelci dostatek ploch pro výstavbu bydlení? Za jakých podmínek mají být podporovány?
  • Jak byste si představovali využití ploch v centru města – rozhodli byste se pro park, městskou zástavbu, rodinné domy?
  • Co s areálem Textonie?


Je pro Červený Kostelec výstižné označení při vjezdu do města „město folkloru“? Je opravdovým živým městem folkloru, nebo tu probíhá pouze folklorní festival? Jak to změnit?

Myslíte si, že navrhované otázky pomůže zodpovědět strategické plánování?

Domníváme se, že ano.

Stojíme o Váš názor! A na závěr ještě přidáváme zajímavý odkaz: https://www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-pro-komunalni-politiku

Marek Fiala a Lukáš Laštovička
 

Diskusní téma: Chceme město SPOLUzodpovědnější. A Vy? (2. část)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.